Mestské lesy v Bratislave - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Sociální sítě

Facebook

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Mestské lesy v Bratislave
Zelené pľúca Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > O nás
 

Vitajte na stránkach Mestských lesov v Bratislave

Koliba
Mestské lesy v Bratislave boli zriadené k 1. 1. 1994, pôvodne ako oddelenie magistrátu a od 1. 7. 1994 ako samostatne hospodáriaca príspevková organizácia, za účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku mesta so zameraním na podporu mimoprodukčných funkcií lesov. Mestské lesy v Bratislave hospodária na ploche približne 3000 ha. Územie našej správy je vymedzené časťou pohoria Malých Karpát. Jej hranica prechádza lokalitami Červený most - Lamač - Kačín - Malý Slavín - Biely Kríž - Vajnorská dolina. Z južnej, juhovýchodnej a východnej strany vedie hranica zväčša okrajom lesných porastov v susedstve vinohradov, záhradkárskych kolónií a okrajom mestských štvrtí Koliba a Kramáre.
 

Odkazy


 
 
Lesnatosť tohto územia je 96 %, ostatné plochy pokrývajú lúčne priestory, vodné toky a nádrže, zastavané plochy, prípadne účelové lesné plochy. Drevinové zloženie je pomerne pestré, výrazne tu dominujú listnaté stromy. Najrozšírenejšou a zároveň hospodársky najvýznamnejšou drevinou je buk, tvoriaci až 50 % porastovej plochy aj zásoby. Ďalšie v poradí čo do podielu a významnosti sú dub a hrab. Tieto 3 dreviny spolu tvoria až 92 % v oboch už spomenutých kategóriách. Na základe kategorizácie lesov, z hľadiska dlhodobých potrieb obyvateľstva bolo až 98 % lesov zaradených do kategórie "lesy osobitného určenia" s významnou zdravotnou a rekreačnou funkciou. Územie správy Mestských lesov tým vlastne plní poslanie prímestského lesa a je zároveň súčasťou Bratislavského lesného parku. Jeho účelom je vytvárať a poskytovať širokej verejnosti zázemie a príjemné prostredie na oddych a regeneráciu a tiež priestor pre rôzne turisticko-športové aktivity.

Prostredie lesoparku je tvorené predovšetkým lesnými komplexami, ktoré sú striedané hodnotnými lúčnymi plochami a dotvára ho niekoľko dominantných prvkov. Takýmito je potok Vydrica, tečúca prakticky v celej dĺžke lesoparku, 4 rybníky nachádzajúce sa v južnejšej časti lesoparku, malé vodné nádrže pod Slivom a pri II. kameňolome, ale tiež známejšie rekreačné priestory spolu so štandardným lesoparkovým vybavením, akými sú napr. rekreačné zóny Kamzík, Kačín, Červený Kríž a celý priestor hlavnej doliny. Dôležitou súčasťou sú i reštauračné zariadenia, štandardné lesoparkové vybavenie (altánky, lavičky) a upravené pramene.

V zmysle príslušných zákonov a na základe zriaďovacej listiny Mestských lesov, zabezpečujeme okrem vykonávania základných lesných prác, akými sú zalesňovanie, ochrana a ošetrovanie mladých lesných porastov (napr. pred zverou a burinou),výchova mladín (prečistky), výchovná a obnovná ťažba, odvoz a expedícia vyťaženého dreva, činnosti, smerujúce k vytváraniu podmienok na krátkodobú rekreáciu, so zameraním na podporu turisticko-rekreačných funkcií lesov, teda činnosti na údržbu a výstavbu lesného parku. Z ťažiskových lesoparkových činností sú to najmä výstavba a rekonštrukcia lavičiek, stolov, altánkov, detských ihrísk, odpadových košov a iných zariadení. Z ostatných činností vykonávame kosenie lúčnych priestorov, opravy ciest, obruby ciest a chodníkov.

 
Kontakt: PaedDr. Jana Znášiková
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 8.4.2011 / 8.4.2011

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa