Mestské lesy v Bratislave - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Sociální sítě

Facebook

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Mestské lesy v Bratislave
Zelené pľúca Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Projekty
 

CITY NATURE

Interreg
Projekt „CITY NATURE“, realizovaný v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020, sa zameriava na rozvoj zelenej infraštruktúry cezhraničného regiónu v dvoch susedských mestách Twin City regiónu – Bratislavy a Viedne. Cieľom projektu je zachovanie a podpora biologickej rozmanitosti prostredníctvom realizácie opatrení na zvýšenie biodiverzity v urbánnom prostredí a komplexnej práce s verejnosťou.
 

 
 

CITY NATURE - Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni

CITY NATURE - Entwicklung von Methoden und Kommunikationsmitteln zum Erhalt und zur Stabilisierung der biologischen Vielfalt und der Ökosystemdienstleistungen in Wien und in Bratislava


Infocentrum Kamzík
Projekt „CITY NATURE“, realizovaný v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT 2014 - 2020, sa zameriava na rozvoj zelenej infraštruktúry cezhraničného regiónu v dvoch susedských mestách Twin City regiónu – Bratislavy a Viedne. Cieľom projektu je zachovanie a podpora biologickej rozmanitosti prostredníctvom realizácie opatrení na zvýšenie biodiverzity v urbánnom prostredí a komplexnej práce s verejnosťou. V rámci projektu zvyšujeme biodiverzitu na  11 ha lúk, získavame nové informácie o výskyte netopierov, belorítok a vybraných druhov hmyzu v regióne, vzdelávame širokú verejnosť o dôležitosti dobrého stavu prírodných plôch v mestách. Našim cieľom je fádne „golfové trávniky“ vo vybraných mestských parkoch a lúkach nahrádzať kvitnúcimi, bzučiacimi a voňajúcimi spoločenstvami lúčnych rastlín a živočíchov. Tým poskytnúť aj mestskému obyvateľstvu bezprostredné objavovanie vzácnych pokladov a krehkých i pevných zákonitostí prírody, a to skrz vlastné zážitky sprostredkované zrakom, sluchom, čuchom, hmatom či chuťou. V našich prírodných podmienkach trvá niekoľko storočí, kým takéto lúky vzniknú a zastabilizuje sa celý, obdivuhodne symbiotický systém mikroorganizmov, rastlín a živočíchov. My sa pokúšame niektorým fázam pomôcť a vytvoriť optimálne podmienky pre rýchlejší nástup a udržanie tejto vzácnej harmónie.

Realizácia opatrení na ochranu lúk a podpora vybraných druhov živočíchov prispieva k celkovému posilneniu zelenej infraštruktúry v regióne Twin City. Skúsenosti z cezhraničnej spolupráce a výsledky z opatrení na ochranu prírody sú komunikované cieľovým skupinám a ďalej využívané pri dlhodobej ochrane prírody v oboch hlavných mestách.  

Prostredníctvom spolupráce s partnermi projektu v cezhraničnom území Twin City vytvárame inovatívne nástroje na environmentálne vzdelávanie a osvetu. Aplikujeme nové prístupy v komunikácii, motivácii a realizácii tém ochrany prírody smerom k verejnosti.

Jedným z kľúčových cieľov a výstupov projektu je zriadenie Infocentra Kamzík v blízkosti známej bratislavskej dominanty – televíznej veže, pomenovanej podľa vrcholu Malých Karpát, na ktorom je umiestnená. V tomto infocentre sa nielenže budú sústreďovať poznatky získané v projekte, zároveň tu mestské obyvateľstvo regiónu Twin City spolu s návštevníkmi bude nachádzať bohaté príležitosti na oddych a jedinečné zážitky s prírodou. Infocentrum Kamzík ako viacúčelové zariadenie pre vzdelávanie a inštitucionálnu spoluprácu má za cieľ účinne komunikovať verejnosti význam ochrany prírody, rozmanitosti druhov a aktívne k nej prispievať. Spolu s web-stránkou „Service Center – City Nature“ bude poskytovať služby environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky prostredníctvom školiacich programov v slovenčine, nemčine a angličtine pre širokú odbornú a laickú verejnosť, a najmä školopovinnú mládež. Stane sa priestorom na pravidelné školenia, nové verejné služby a tiež garantom nepretržitého zvyšovania odborných vedomostí o biodiverzite aj vďaka organizovaniu odborných stretnutí a cezhraničných podujatí odborníkov v oblasti ochrany prírody a udržateľného rozvoja. Dôležitou súčasťou tohto oddychovo-vzdelávacieho areálu je obnova arboréta, ktoré bolo založené na pozemku v blízkosti križovatky ciest na Kamzík a na lanovku. Spustenie testovacej prevádzky infocentra sa predpokladá na prelome rokov 2020/2021.

Hlavným partnerom projektu sú Mestské lesy v Bratislave, projektovým partnerom je „Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22“ (Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia - MA 22) a DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, ktorí počas rokov 2018-2021 implementujú projekt v spolupráci aj s ďalšími ôsmimi strategickými projektovými partnermi.

Das INTERREG VA SK-AT Projekt „CITY NATURE“, dient zur Entwicklung der grünen Infrastruktur in der grenzüberschreitenden Region der zwei Nachbarstädte in der sog. Twin-City-Region Bratislava und Wien. Das Projekt hat zum Ziel, die biologische Vielfalt durch Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität im urbanen Raum sowie über umfassende  Öffentlichkeitsarbeit zu fördern. Im Rahmen des Projekts soll die Artenvielfalt auf 11 ha Wiesen verbessert, neues Wissen über das Vorkommen von Fledermäusen, Mehlschwalben und bestimmten Insektenarten in der Region gewonnen und die breite Öffentlichkeit über die Bedeutung des guten Zustandes natürlicher Flächen in der Stadt geschult werden. Unser Ziel lautet, öde „Golfrasen“ in bestimmten Stadtparks und auf Wiesen durch blühende, summende und duftende Wiesenpflanzen- und Tiergemeinschaften zu ersetzen. So bekommen auch die Stadtbewohner die unmittelbare Möglichkeit erlesene Schätze sowie die einfachen und gleichzeitig strengen Gesetze der Natur mit den eigenen fünf Sinnen zu erleben. Unter den natürlichen Gegebenheiten dauert es mehrere Jahrhunderte, bis bei uns solche Wiesen entstehen und sich ein erstaunlich symbiotisches System aus Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren stabilisiert. Wir versuchen bestimmte Phasen dieser Entwicklung zu fördern und optimale Voraussetzungen für ein rascheres Entstehen und das Aufrechthalten dieser kostbaren Harmonie zu schaffen.

Die Maßnahmen zum Schutz von Wiesen und zur Förderung bestimmter Tierarten tragen zur Stärkung  der grünen Infrastruktur in der Twin-City-Region bei. Erfahrungen aus der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und die Ergebnisse der Umweltschutzmaßnahmen werden an die Zielgruppen kommuniziert und dienen dem nachhaltigen Naturschutz in beiden Hauptstädten.  

Im Zuge der Kooperation mit Projektpartnern im der grenzüberschreiten Twin-City-Region werden innovative Werkzeuge zur Umweltbildung und -aufklärung entwickelt. Die Umwelthemen werden mit Hilfe neuer Kommunikations-, Motivations- und Umsetzungsmethoden vermittelt.

Eines der wichtigsten Projektziele ist die Errichtung des Infocenters Kamzík in unmittelbarer Nähe des markanten Fernsehturms von Bratislava, der den gleichen Namen, wie sein Standort in den Kleinen Karpaten, trägt. Neben der Bündelung der Erkenntnisse aus dem Projekt wird das Infocenter den Stadtbewohnern der Twin-City-Region sowie den Besuchern zahlreiche Erholungsmöglichkeiten und einmalige Naturerlebnisse bieten. Das Infocenter Kamzík als Multifunktionseinrichtung für Bildung und institutionelle Zusammenarbeit hat das Ziel, der Bevölkerung nachhaltig die Bedeutung des Naturschutzes und der Artenvielfalt effizient nahe zu bringen und einen aktiven Beitrag dazu leisten. Zusammen mit der Webseite „Service Center – City Nature“ dient das Infocenter Kamzík der Umweltbildung und Waldpädagogik mittels von Bildungsprogrammen in slowakischer, deutscher und englischer Sprache, die neben Experten und der breiten Öffentlichkeit vor allem für Schüler bestimmt sind. So wird das Infocenter zum Ort regelmäßiger Schulungen, neuer öffentlicher Dienstleistungen und trägt zur laufenden Steigerung des Fachwissens über die Biodiversität auch dank Experten-Workshops und grenzüberschreitender Veranstaltungen im Bereich Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung bei. Ein wichtiger Bestandteil dieses Bildungs- und Erholungsbereiches ist die Wiederherstellung eines alten Baumgartens, der in unmittelbarer Nähe der Kreuzung der Wege zum Kamzík und einer Seilbahnstation angelegt wurde. Das Infocenter soll voraussichtlich um die Jahreswende 2020/2021 in Probebetrieb gehen.

Lead Partner des Projekts sind die Stadtforste Bratislava, Projektpartner sind die Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22) und DAPHNE – Institut für angewandte Ökologie, die im Zeitraum 2018-2021 das Projekt in Kooperation mit weiteren acht strategischen Projektpartnern umsetzen werden.

Projekt je realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG V-A SK-AT Kooperationsprogramms durchgeführt, das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert wird.

Názov projektu  / Projektname:

 • Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni
 • Entwicklung von Methoden und Kommunikationsmittel zum Erhalt und zur Stabilisierung der biologischen Vielfalt und der Ökosystemdienstleistungen in Wien und in Bratislava

Program / Programm:

 • INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 -2020
 • Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowakei – Österreich 2014-2020

Prioritná os / Prioritätsachse:

2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity 
2. Förderung des natürlichen und kulturellen Erbes und der Biodiversität

Špecifický cieľ / Spezifisches Ziel:

 • 2.2. Posilnenie cezhraničnej integrácie funkčných ekologických sietí a zelených infraštruktúr s cieľom ochrany biodiverzity a prispievanie k stabilite ekosystémov
 • 2.2 Förderung der grenzüberschreitenden Integration funktionaler ökologischer Netzwerke und grüner Infrastruktur, um die Biodiversität zu erhalten und zur Stabilisierung der Ökosysteme beizutragen

Trvanie projektu / Projektdauer:

 • Začiatok projektu 1. 1. 2019 - Koniec projektu 31. 12. 2021
 • Projektstart 1. 1. 2019  - Ende des Projekts 31.12.2021

Rozpočet projektu / Projektbudget: 1 697 181,48 EUR

Partneri a ich rozpočet v projekte /  Partner und ihr Budget im Projekt: 

 • LB / HP Mestské lesy v Bratislave, Slovensko / Stadtforste Bratislava: 894 376,56 €
 • PP1 Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia - MA 22 Rakúsko /  Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22: 597 853,80 €
 • PP2 DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Slovensko / DAPHNE - Institut für angewandte Ökologie: 204 951,10 €

Hlavné aktivity a výstupy projektu:

 • mapovanie lúk 
 • výskum – netopiere, belorítky a iné stavovce i bezstavovce (telemetria, monitoring)
 • zapojenie verejnosti do monitorovania vybraných druhov
 • rekultivácia a starostlivosť o vybrané lúky s využitím inovatívnych postupov v pilotných biotopoch na Slovensku a vo vybraných lúčnych biotopoch v Rakúsku
 • vypracovanie spoločnej metodiky a akčného plánu na zvýšenie biodiverzity
 • expertné workshopy na Slovensku a v Rakúsku v rámci rekultivácie a starostlivosti o lúčne biotopy 
 • vytvorenie web portálu Service Center - City Nature 
 • vývoj vzdelávacích programov, služieb a školiacich schém pre Infocentrum Kamzík v Bratislave
 • podujatia na zvýšenie verejného záujmu - výstavy, exkurzie, dni otvorených dverí
 • krátky film
 • vybudovanie Infocentra Kamzík a realizácia testovacej prevádzky
interreg

Hauptsächliche Aktivitäten: 

 • Wiesenkartierung
 • Forschung – Fledermäuse, Mehlschwalben und sonstige Wirbeltiere und Wirbellose (Telemetrie, Monitoring)
 • Einbindung der Bevölkerung in das Monitoring bestimmter Arten
 • Erneuerung und Pflege bestimmter Wiesen unter Einsatz innovativer Methoden in slowakischen Pilotbiotopen und in bestimmten Wiesenbiotopen in Österreich
 • Erstellung einer gemeinsamen Methodik sowie eines Aktionsplans zur Stärkung der Biodiversität
 • Experten-Workshops in der Slowakei und in Österreich im Rahmen der Erneuerung und Pflege von Wiesenbiotopen 
 • Erstellung des Webportals Service Center - City Nature 
 • Entwicklung von Bildungsprogrammen, Dienstleistungen und Schulungskonzepten für das Infocenter Kamzík in Bratislava
 • Öffentlichkeitsveranstaltungen – Ausstellungen, Exkursionen, Tage der offenen Tür
 • Kurzfilm 
 • Errichtung des Infocenters Kamzík samt Probebetrieb

Merateľné ukazovatele projektu: 

 • 11 spolupracujúcich partnerov, 
 • spoločná metodika na zachovanie biodiverzity v mestských biotopoch a akčný plán 
 • výstavba a založenie SK „Infocentra Kamzík“ (Bratislava) a 
 • AT webportálu “Service Center - City Nature“, 
 • monitoring netopierov/belorítok, 
 • 11 ha mapovaných a zrekultivovaných lúk, 
 • 6 vzdelávacích programov, 
 • exkurzie pre verejnosť, 
 • školenia učiteľov, programy s deťmi, 
 • zapojení odborníci (50), verejnosť (min 5000). 

Messbare Indikatoren: 

 • 11 zusammenarbeitende Partner 
 • 1 grenzüberschreitende Methodik zum Schutz der Biodiversität in Stadtbiotopen sowie Aktionsplan
 • Errichtung des Infocenters Kamzík (SK) und des Webportals “Service Center - City Nature“ (AT) 
 • Monitoring von Fledermäusen/Mehlschwalben
 • 11 ha kartierter und naturschutzfachlich gepflegter Wiesen
 • 6 Bildungsprogramme
 • Exkursionen für die Öffentlichkeit
 • Schulungen für Pädagogen, Kinderprogramme
 • teilnehmende Experten (50), Öffentlichkeit (min. 5000).

Strategickí partneri bez finančnej účasti / Strategische Partner ohne finanzielle Beteiligung:

 1. Hlavné  mesto SR Bratislava  / Hauptstadt der Slowakischen Republik Bratislava
 2. Národné lesnícke centrum / Nationales Forstzentrum
 3. Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty / Naturschutzgebiet der Kleinen Karpaten
 4. MA 49, Lesný a poľnohospodársky podnik mesta Viedeň  / MA 49,  Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
 5. MA 42 - Viedenské mestské záhrady / Wiener Stadtgärten - MA 42
 6. MA 18 - Viedenský mestský rozvoj a urbanistické plánovanie / MA 18 – Wiener Stadtentwicklung und Stadtplanung
 7. MA 21 – Oddelenie územného plánovania a využívanie pôdy / MA 21 - Stadtteilplanung und Flächennutzung
 8. Biosférický park Wienerwald Management GmbH / Biosphärenpark Wienerwald Management GmbH
 
Kontakt: web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 2.4.2019 / 2.4.2019

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Projekty
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa